شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
10.00
مقابله با قلدری
گروه ب (والدین)
10.00
15.00
22 بهمن ماه همراه با پذیرایی میان وعده و نهار
مقابله با قلدریمرکز نمو (شهرک غرب)

مقابله با قلدری
گروه الف (گروه سنی دبستان به همراه والدین)
10.00
15.00
22 بهمن ماه همراه با پذیرایی میان وعده و نهار
مقابله با قلدریمرکز نمو (شهرک غرب)
11.00
12.00
13.00
14.00
17.00
مقابله با قلدری
گروه ب (گروه سنی دبستان)
17.00
18.00
پنج جلسه
مقابله با قلدریمرکز نمو (شهرک غرب)

دو شنبه

جمعه

No events available!