شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
10.00
مهارت های ارتباطی و اجتماعی
گروه سنی پیش دبستان و دبستان
10.00
11.00
24 جلسه شامل 3 جلسه والدین و 21 جلسه بچه ها (شروع دوره اردیبهشت 96)
مهارت های ارتباطی و اجتماعی
گروه سنی پیش دبستان و دبستان
10.00
11.00
24 جلسه شامل 3 جلسه والدین و 21 جلسه بچه ها (شروع دوره اردیبهشت 96)
مهارت های ارتباطی و اجتماعی
گروه سنی پیش دبستان و دبستان
10.00
11.00
24 جلسه شامل 3 جلسه والدین و 21 جلسه بچه ها (شروع دوره اردیبهشت 96)
No events available!