شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
13.00
مهارت های زندگی
ترم یک (گروه سنی 4 تا 6 سال)
13.00
14.00
شروع دوره 25 مهر ماه پایان دوره 26 بهمن ماه
مهارت های زندگیمرکز نمو (شهرک غرب)
مهارت های زندگی
ترم یک (گروه سنی 4 تا 6 سال)
13.00
14.00
شروع دوره 25 مهر ماه پایان دوره 26 بهمن ماه
مهارت های زندگیمرکز نمو (شهرک غرب)
14.00
مهارت های زندگی
ترم یک (گروه سنی 4 تا 6 سال)
14.00
15.00
شروع دوره 25 مهر ماه پایان دوره 26 بهمن ماه
مهارت های زندگیمرکز نمو (شهرک غرب)
مهارت های زندگی
ترم یک (گروه سنی 4 تا 6 سال)
14.00
15.00
شروع دوره 25 مهر ماه پایان دوره 26 بهمن ماه
مهارت های زندگیمرکز نمو (شهرک غرب)
15.00
مهارت های زندگی
ترم دو (گروه سنی 4 تا 6 سال)
15.00
16.00
شروع دوره 1 آبان ماه پایان دوره 15 بهمن ماه
مهارت های زندگیمرکز نمو (شهرک غرب)
مهارت های زندگی
ترم دو (گروه سنی 4 تا 6 سال)
15.00
16.00
شروع دوره 1 آبان ماه پایان دوره 15 بهمن ماه
مهارت های زندگیمرکز نمو (شهرک غرب)

شنبه

دو شنبه

چهار شنبه

No events available!