شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
13.00
مهارت های زندگی
ترم یک (گروه سنی 4 تا 6 سال)
13.00
14.00
شروع دوره 25 مهر ماه پایان دوره 26 بهمن ماه
مهارت های زندگیمرکز نمو (شهرک غرب)
مهارت های زندگی
ترم یک (گروه سنی 4 تا 6 سال)
13.00
14.00
شروع دوره 25 مهر ماه پایان دوره 26 بهمن ماه
مهارت های زندگیمرکز نمو (شهرک غرب)
14.00
مهارت های زندگی
ترم یک (گروه سنی 4 تا 6 سال)
14.00
15.00
شروع دوره 25 مهر ماه پایان دوره 26 بهمن ماه
مهارت های زندگیمرکز نمو (شهرک غرب)
مهارت های زندگی
ترم یک (گروه سنی 4 تا 6 سال)
14.00
15.00
شروع دوره 25 مهر ماه پایان دوره 26 بهمن ماه
مهارت های زندگیمرکز نمو (شهرک غرب)
15.00
مهارت های زندگی
ترم دو (گروه سنی 4 تا 6 سال)
15.00
16.00
شروع دوره 1 آبان ماه پایان دوره 15 بهمن ماه
مهارت های زندگیمرکز نمو (شهرک غرب)
مهارت های زندگی
ترم دو (گروه سنی 4 تا 6 سال)
15.00
16.00
شروع دوره 1 آبان ماه پایان دوره 15 بهمن ماه
مهارت های زندگیمرکز نمو (شهرک غرب)

شنبه

دو شنبه

چهار شنبه

No events available!
شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
10.00
مهارت های ارتباطی و اجتماعی
گروه سنی پیش دبستان و دبستان
10.00
11.00
24 جلسه شامل 3 جلسه والدین و 21 جلسه بچه ها (شروع دوره اردیبهشت 96)
مهارت های ارتباطی و اجتماعی
گروه سنی پیش دبستان و دبستان
10.00
11.00
24 جلسه شامل 3 جلسه والدین و 21 جلسه بچه ها (شروع دوره اردیبهشت 96)
مهارت های ارتباطی و اجتماعی
گروه سنی پیش دبستان و دبستان
10.00
11.00
24 جلسه شامل 3 جلسه والدین و 21 جلسه بچه ها (شروع دوره اردیبهشت 96)
No events available!
شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
16.00
مدرسه ای ها
گروه سنی دبستان
16.30
18.00
مدرسه ای هافرهنگسرای امام (نیاوران)
17.00
مدرسه ای ها
گروه سنی دبستان
17.00
18.30
مدرسه ای هامرکز نمو (شهرک غرب)
18.00

سه شنبه

چهار شنبه

No events available!
شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
10.00
مقابله با قلدری
گروه ب (والدین)
10.00
15.00
22 بهمن ماه همراه با پذیرایی میان وعده و نهار
مقابله با قلدریمرکز نمو (شهرک غرب)

مقابله با قلدری
گروه الف (گروه سنی دبستان به همراه والدین)
10.00
15.00
22 بهمن ماه همراه با پذیرایی میان وعده و نهار
مقابله با قلدریمرکز نمو (شهرک غرب)
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
مقابله با قلدری
گروه ب (گروه سنی دبستان)
17.00
18.00
پنج جلسه
مقابله با قلدریمرکز نمو (شهرک غرب)

دو شنبه

جمعه

No events available!
شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
09.00
تربیت جنسی
گروه سنی نوزاد تا دبستان (با امکان ثبت نام فقط برای والدین)
09.00
13.00
29 بهمن همراه با پذیرایی صبحانه و میان وعده
تربیت جنسیمرکز نمو (شهرک غرب)
10.00
11.00
12.00

جمعه

No events available!
شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
16.00
17.00

چهار شنبه

No events available!
  No events hours available!
  No events available!
  شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
  11.00
  مشاوره تلفنی
  هر تماس 40 دقیقه می باشد
  11.00
  18.00
  12.00
  13.00
  14.00
  15.00
  16.00
  17.00
  18.00
  19.00
  20.00

  شنبه

  یک شنبه

  No events available!