توجه : تعیین وقت مشاوره توسط شما به معنای قطعی شدن زمان مشاوره نیست.
برای قطعی شدن وقت با شما تماس گرفته می شود.
بدیهی است با توجه به سایر هماهنگی ها، احتمال تغییر روز و ساعت خواهد بود.

اطلاعات پیش نیاز برای مشاوره (اطلاعات شما محفوظ است):

آیا کودک شما به مهدکودک می رود یا رفته است؟

آیا به مدرسه می رود؟

[text* refer-source placeholder "کد پیگیری پرداختی شما (برای جلسه اولی ها و مشاوره های