آیا کودک شما به مهدکودک می رود یا رفته است؟

آیا به مدرسه می رود؟